Mor

aktivist

i sameksistens

og demokratiudvikler.

Mit virke har spændt fra udvikling i store velfærdsorganisationer, i boligforeninger og til græsrodsniveau. Alle steder har jeg spundet ulige tråde til Et Nyt Vi. 


Det nære. 

Som barn af migranter fra Indien og Pakistan, er jeg bevidst om de værdier jeg har med hjemmefra. De giver mig en ligeværdig adgang til at tale med mennesker fra hele verden.

Og som mor til to unge piger, bliver jeg dagligt bevidstgjort i, hvad det vil sige, at skabe en bæredygtig verden, som de kan agere i. 


Det lokale. 

Jeg har erfaring med demokratiet i lokale- og landsdækkende organer, men er nu orienteret mod organisering af netværksbaserede fællesskaber. 


Det transformative.

Ledelse og undervisning af frivillige har skærpet min viden om metoder for inddragelse, fastholdelse og motivation af mennesker. Metoden jeg arbejder ud fra hedder Transformativt Medborgerskab. Et afkast af den, kan ses i dét jeg kalder for identitetsskabende projekter herunder.

Uddannelse

Erhvervserfaring

2018-i dag

Konsulent i Sameksistens i uzma.dk

Jeg udforsker og undersøger konstant tabuer, strukturel diskrimination og racisme, der udgør en barrierer for sameksistens i vores samfund. Af det er der udsprunget forskellige initiativer. Se mere i afsnittet Strategisk Kommunikation og Demokratiudvikling.

2021 - 2022
Voldsfaglig Rådgiver i Danner

‘Sig det til nogen’ er et ambulant tilbud for kvinder, der i det seneste år, har været i, eller stadig lever i vold. Med dialogbaseret rådgivning i et længere forløb, i tæt samarbejde med en juridisk rådgiver og psykolog, var vi i stand til at tilbyde hjælp til kvinder så de blev i stand til at kunne træffe sunde beslutninger for deres børns og eget liv. 


Om Uzma Ahmed' baggrund i Politiken

2019 - 2020
Projekt- og trivselsmedarbejder i Domea
I den boligsociale helhedsplan ‘Mennesker i Fokus’ i Charlottekvarteret, har jeg arbejdet med familier og trivsel, som en tidlig præventiv indsats. Her varetog jeg dialog, især med mødregrupper og unge, og var ansvarlig for at udvikle og afprøve forskellige former for workshops, undervisning og kommunikationsmetoder, til at fremme trivsel og fællesskab blandt beboerne i kvarteret. 

2017-2019
Projekt- og Udviklingsmedarbejder på Biblioteket Frederiksberg
I Medborgercentret Nordens Plads stod jeg for inddragelse af brugere, afdækning af motivation og handlemuligheder samt ledelse af frivillige i aktiviteter som yoga, lektiecafé, strikkeklub, og kvindegruppen Mammas.


For at skabe fællesskab på tværs af socioøkonomiske skel og alder og etnisk baggrunde, indsamlede jeg lydfortællinger om skam hos brugerne. Det skabte Skam-o-Maten som et trygt rum for dialog.


Se omtale i Politiken

2016-17
Projektleder ’Sange for Sjælen’, samarbejde med Røde Kors Asyl og Vokalselskabet Glas
Præ-integration af nyankomne flygtninge via fællessang og inddragelse af lokale beboere. En kampagne, der brobyggede mellem beboere på asylcentre og lokalsamfundet.

se mere på Facebook her.

2015-16
Udviklingskonsulent i Dansk Røde Kors

Del 1: Etablering af hotline om frivillig hjælp
Indsatsen var en del af beredskabet ved ankomst af et stort antal flygtninge i september 2015. Som ansvarlig, etablerede og coachede jeg et korps af 300 frivillige i treholdsskifte, til at give status på situationen, distribution af tøj, mad og donationer samt etableringen af frivillige aktiviteter.


Del 2: Organisering og afvikling af Humanitære Folkevandringer

For at genaktivere de nyankomne flygtninges 'gamle' identitet i hjemlandet, inddrog vi dem som frivillige i en brobyggende kampagne sammen med lokale Røde Kors frivillige og civilsamfundsorganisationer, der ledte til vedvarende aktiviteter lokalt. 

Læs mere om kampagnen på Bornholm

og i Svendborg

2011- 2013
Boligsocial Projektleder i Boligforeningen AAB

afdeling på Ydre Nørrebro
Med et fokus på at engagere beboerne i et bæredygtigt fællesskab, skabte jeg forskellige præventive indsatser. Et bærende element var Beboerakademiet, hvor vi afholdt debatarrangementer og informationsmøder. Det kriminalitetsforebyggende arbejde blev udført i tæt samspil mellem frivillige fra Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og myndigheder som SSP. Vi udarbejdede en kampagne om fritidsinstitutioner og klubber gennem brobygning og viden. Afrapportering, budgetstyring og formidling af resultater var en del af arbejdet.


Identitetsskabende projekt: Jeg er Nørrebro - audiowalk i lokalområdet - en social APP

Anmeldelse i Information 

Bag Facaderne - en antologi om boligsocialt arbejde (s.249)

AAB

2012 -2013 
Udviklingskonsulent i Danner

Metodeudviklingsprojektet ”Viden til Alle” var en opsøgende præventiv indsats mod Vold, med særligt fokus på netværksdannelse blandt migrantkvinder. Ved at opsøge kvindegrupper i boligområder, kirkelige netværk og frivillige foreninger i hele landet, lykkedes det at formidle viden om rettigheder, voldsformer og mulighed for rådgivning. Pilotprojektet er forløber for Danners voldspræventive arbejde for migrantkvinder.

2006-2008
Udviklingskonsulent i Dansk Røde Kors
Jeg var ansvarlig for dannelse af netværksgrupper blandt sårbare børn og familier, og særligt enlige kvinder i hele landet. Og varetog udvikling af nye koncepter for frivilligaktiviteter og uddannelse og rekruttering af frivillige. Mine arbejdsopgaver indebar tilrettelæggelse af weekendkurser for frivillige, temamøder for konsulenter og afrapportering til ministerier og fonde samt budgetstyring for området.

PROJEKTFÆRDIGHEDER OG -KOMPETENCER

Spidskompetencer

Projektledelse

Produktstyring

Teamledelse

Prince2®

PMO

SAFe

Spidskompetencer

Projektledelse

Produktstyring

Teamledelse

Titel på certifikat

Titel på certifikat

Spidskompetencer

Teamledelse

Kundeservice og PR

Titel på certifikat


Strategisk kommunikation og demokratiudvikling

2019 - og nu

Initiativtager til Fredsprojektet mod Racisme - Kærlighed og Kage
Et borgerinitiativ, sætter fokus på medborgerskab, ligeværdighed og sameksistens. Startet som lyttekampagne på gader, i moskeer, boligsociale helhedsplaner, kvindenetværk og -centre, og uformelle netværk på Nørrebro og i København Nordvest.


Jeg har siden været ude og lave workshops i foreninger og på folkeskoler, hvor vi gennem dialog har talt om tabuer og barrierer for fred.


Følg på Facebook: 

Om Muhammedtegninger og terror i Kristligt Dagblad

Se mere om Fredsoptog mod Racisme på Nørrebro i Lorry 2019 og i Lorry 2022 

Lyt til interview i Zetland


Læs om Fredsoptog mod Terror

og se vores Morgengrys demonstationer for de syriske børn i lejrene


Debat i DFI 

Lars-Martin Sørensen, forskningsleder ved Det Danske Filminstitut, inviterer Jacob Mchangama, direktør for tænketanken Justitia, mangfoldighedskonsulent Uzma Ahmed og tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted til at diskutere eksempler fra filmarkivernes kulsorte boks. Læs mere i Politiken

2016-2017
Ekspertmedlem af 3F’s Ligestillingstænketank

 Jeg rådgav om de sociale udfordringer ufaglærte minoritetskvinder står overfor, og har stået for forskellige workshops og weekendseminarer. Og med i Kvindernes Blå Bog

2015
Stifter af Brune Feminister

Læs, hvordan man kan gå ind for et burkaforbud uden at være islamofob.

of hvordan man kan sige fra i radioen, og baefter straffet ved at blive latterliggjort i samme medie. 


Stiftelse, Jyllandsposten

Interview om baggrund for initiativet

Om intersektionalitet i Magasinet Atlas

’Jeg kæmpede for fortællingen om mig’ i Information

Decolonial Feminism i METER og Mellemfolkelig Samvirke2014-2015
Medstifter og Kandidat til Folketingsvalget 2015

(ikke medlem af noget parti længere)
Alternativet:

Strategisk kommunikation og mobilisering af udsatte borgere
Som ordfører for områderne Folkeskole, Integration og Byudviking, var jeg ansvarlig for at inddrage civilsamfundet i spørgsmål og løsninger. Mit primære fokus var et udspil til Alternativets Integrationspolitik udformet gennem 12 dialogmøder og et utal af interviews med eksperter, bydelsmødre og foreningsledere, herunder imamer. Udgangspunktet var terrorattentatet i København og den deraf voksende frygt for radikalisering og fremmedhad. Møderne blev afholdt på Nørrebro, Ydre Nørrebro, Amager, Tingbjerg, Køge med deltagelse og input fra borgere, især fra udsatte boligområder.


Læs Integrationsudspillet

2013-2014

Forkvinde I Nørrebro Lokaludvalg

Borgerinddragelse – Jeg blev valgt ind som repræsentant til forældreforeningen Brug Folkeskolen med dengang 3000 forældre.
Udvalget skulle sikre brobygning mellem de ca. 77.000 borgere i bydelen og forvaltningerne i Københavns Kommune. Primært fokus var borgerinddragelse, dels gennem høringer, debatarrangementer og events i større og mindre skala og på bydelsniveau. Samarbejdet med frivillige foreninger og kulturhusene og idrætsråd var afgørende. Samarbejde på tværs af forvaltningerne gav forståelse af Københavns Kommunes mål og langsigtede planlægning.

Vi var i medierne - læs mere her

2013-2015

Bestyrelsesmedlem I Brug Folkeskolen

Som repræsentant i Nørrebro Lokaludvalg i forældreforeningen, havde jeg til formål at sikre en mangfoldig folkeskole, gennem inklusion og inddragelse af alle forældre og børn.

Læs mere om Road Trip til en Ny Danmarkshistorie 


2010 – 2014

Integrationsekspert i ETI - Eksperttænketank for Integration i Københavns Kommune

Udpeget eksternt ekspertmedlem af tænketank for integration i Københavns Kommune under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. ETI har løbende udarbejdet anbefalinger inden for bl.a. borgerinddragelse og byudvikling i udsatte byområder. Arbejdet blev formidlet gennem debatarrangementer og større konferencer samt gennem indlæg via medierne.

2008 – 2011
Projektleder af Projekt-SYV
Projektledelse og kuratering af kunstprojekt om familiesammenførte voldsramte kvinders manglende rettigheder.

Projektet blev til i samarbejde med kunstner Tina Enghoff og realiseret i form af udstilling på Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek i 2010, bogen SYV og debatarrangementer i samarbejde med KVINFO, Danner, LOKK og flere kvindekrisecentre rundt om i landet.

Jeg stod for interviews af kvinder der var gået under jorden, opholdt sig på asylcentre og krisecentre, eller var elever på sprogcentre. Efterfølgende holdt jeg foredrag i bl.a. regi af 3F’s Ligestillingsnetværk, og stod desuden for formidling og håndtering af presse.

Ser mere på DR / kunst kritiserer syv-årsreglen

2004 – 2007
Forkvinde i Foreningen for Etnisk Ligestilling

Forningen blev i nedsat af Biskop Keld Holm, efter den daværende Regering i 2003 nedlage Nævnet for Etnisk Ligestilling. 

Sigtet var at blande sig i den politiske debat omkring spørgsmål om etnisk ligestilling og diskrimination. I 2004 blev jeg valgt ind som Forkvinde, og stod for at etablere en direkte lobbyisme, der førte til at jeg sad med til rundbordsmøder på Marienborg med Statsministeren. Og som en græsrodsorganisation, der gav stemme til minoriteter, og skabte nuancer. 


Læs mere på dr.dk

og i Information